ใบขับขี่สาธารณะ ทำยังไงบ้าง ยุ่งยากรึเปล่า?

รวบรวมขั้นตอนทําใบขับขี่สาธารณะ 2566 สำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ สามล้อ ตุ๊กตุ๊ก มอเตอร์ไซค์ และรถสาธารณะอื่น ๆ ตามมาเลย!

ใบขับขี่สาธารณะ คือ เอกสารที่ผู้ขับรถสาธารณะต่าง ๆ อาทิ แท็กซี่, มอเตอร์ไซค์ หรือสามล้อ ฯลฯ ต้องมีติดตัวไว้ เพื่อยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ว่าเป็นผู้มีความสามารถด้านการขับรถ ซึ่งใบขับขี่สาธารณะ มีทั้งหมด 3 ประเภท ได้แก่

 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ อายุ 3 ปี
 • ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ อายุ 3 ปี
 • ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ อายุ 3 ปี

ทั้งนี้ ผู้ขับขี่จะต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะให้ตรงกับประเภทของรถ เพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร และสำหรับใครที่อยากมีใบขับขี่สาธารณะ เรามีคำแนะนำมาฝากกัน

ดูเพิ่มเติม:

ข้อใดคือคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ
ทําใบขับขี่สาธารณะ มีขั้นตอนอย่างไร

ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 คลี่คลายลง กรมการขนส่งทางบกได้เปิดให้บริการพร้อมปรับใช้วิถีใหม่ New Normal โดยจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิ และจำกัดผู้เข้าใช้บริการ ดังนั้น หากต้องการทำใบขับขี่สาธารณะ ต้องจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก https://gecc.dlt.go.th:4447/web_booking/page/ ก่อนจึงจะเข้าใช้บริการได้

เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th:4447/web_booking/page/
เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th:4447/web_booking/page/

แต่ก่อนจะไปจองคิวทำใบขับขี่รถสาธารณะ เรามาดูกันก่อนว่าผู้ที่ต้องการยื่นคำขอทำใบขับขี่ประเภทดังกล่าว ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

ทำใบขับขี่สาธารณะ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?

- มีสัญชาติไทย

- มีใบขับขี่ส่วนบุคคล หรือชั่วคราวที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี

- ผู้ที่จะทำใบขับขี่รถ/สามล้อสาธารณะ ต้องมีอายุ 22 ปีขึ้นไป ส่วนผู้ที่จะทำใบขับขี่มอเตอร์ไซค์สาธารณะ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี โดยต้องเป็นมีความรู้ในการขับรถ

- ไม่พิการหรือเป็นโรคประจำตัวจนเห็นได้ว่าไม่สามารถขับรถได้

- ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

- ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกยึดหรือเพิกถอนใบขับขี่

- ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อน่ารังเกียจตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

- ไม่เป็นผู้ติดสุรายาเมาหรือยาเสพติดให้โทษ

- ไม่เคยโดนคดีเกี่ยวกับการขับรถ หรือถูกเปรียบเทียบปรับตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป

- กรณีที่เคยได้รับโทษ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

 • เคยจำคุกไม่เกิน 3 เดือน ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • เคยจำคุกเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 3 ปี ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน
 • เคยจำคุกเกิน 3 ปี ต้องพ้นโทษมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

กรณีอื่น ๆ เช่น โดนปรับ รอลงอาญา รอขึ้นศาล ต้องมีเอกสารจากทางคดีจากสถานีตำรวจมายืนยันชี้แจงเกี่ยวกับคดีความของผู้ขอตรวจสอบประวัติอาชญากร

ตรวจสอบประวัติอาชญากร ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ตรวจสอบประวัติอาชญากร ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เอกสารประกอบคำขอทำใบขับขี่สาธารณะ

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง 1 ฉบับ)

2. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน

3. ใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราวที่ได้รับมาแล้วไม่น้อยว่า 1 ปี (ฉบับจริง 1 ฉบับ และสำเนา 1 ฉบับ)

4.รูปถ่าย 5 x 6.5 ซม. 3 รูป โดยจะต้องถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

5.รูปถ่ายขนาด 3 x 4 ซม. 2 รูป สำหรับผู้ขอรับใบขับขี่รูปแบบเดิม (แบบพิมพ์กระดาษ) โดยจะต้องถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน

ตัวอย่างใบรับรองแพทย์
ตัวอย่างใบรับรองแพทย์

ดูเลย: 

ขั้นตอนการทำใบขับขี่สาธารณะ

1. ตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติเบื้องต้นว่าครบถ้วนหรือไม่ และจองคิวทำใบขับขี่

2. ตรวจสอบประวัติอาชญากร โดยทำหนังสือไปยื่นที่กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตนเอง จากนั้น รอผลทาง SMS เป็นเวลา 30 วัน (ทำการ) กรณีบุคคลทั่วไป ให้นำไปให้ผู้บังคับบัญชาตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้อำนวยการกอง หรือเทียบเท่ารับรองความประพฤติ

3. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

 • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
 • ทดสอบสายตาทางลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรกเท้า)

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

4. เข้ารับการอบรม

 • รถยนต์/สามล้อสาธารณะ อบรม 5 ชั่วโมง
 • รถจักรยานยนต์สาธารณะอบรม 3 ชั่วโมง

5. สอบข้อเขียน โดยจะต้องสอบให้ได้ 18 ข้อขึ้นไป จาก 20 ข้อ เมื่อทำการสอบเรียบร้อยแล้ว รอรับผลทาง SMS

*หากใบขับขี่ส่วนบุคคลชั่วคราวที่นำมายื่นหมดอายุเกิน 3 ปี จะต้องผ่านการสอบขับรถเพิ่มเติมด้วย

ทดสอบข้อเขียน
ทดสอบข้อเขียน

6. สอบขับรถบนถนนจริง หรือทางหลวงในสถานการณ์จริงเพิ่มเติม เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

7. เมื่อผลออกมาว่าประวัติดี หรือมีพฤติกรรมที่ไว้วางใจได้ สามารถชำระค่าธรรมเนียม ถ่ายรูป และรอรับใบขับขี่ได้เลย

ทั้งนี้ เมื่อได้รับใบขับขี่แล้ว จะต้องแจ้งข้อมูลประวัติของตัวเอง ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติรถสาธารณะของกรมการขนส่งทางบกเพื่อเป็นฐานข้อมูลไว้ตรวจสอบและติดตามต่อไป

ค่าใช้จ่ายในการทำใบขับขี่สาธารณะ

ทําใบขับขี่สาธารณะ 2566 ราคา ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมคำขอ 5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ
  • รถยนต์สาธารณะ 400 บาท
  • รถยนต์สามล้อสาธารณะ 250 บาท
  • รถจักรยานยนต์สาธารณะ 250 บาท
 • ค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวผู้ขับรถ 20 บาท
 • ค่าธรรมเนียมแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถ 50 บาท

จะเห็นได้ว่า การทำใบขับขี่สาธารณะ จะมีความเข้มงวดกว่าการทำใบขับขี่ประเภทอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ขับขี่รถสาธารณะคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสารเป็นสำคัญนั่นเอง

ผู้ขับรถสาธารณะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่เป็นสำคัญ
ผู้ขับรถสาธารณะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่เป็นสำคัญ

ข้อมูลจาก : กรมการขนส่งทางบก

ประเด็น: สอบใบขับขี่สาธารณะ 2566, แนะนำขั้นตอนการทําใบขับขี่สาธารณะ 2566, คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถสาธารณะ, ทําใบขับขี่ สาธารณะ, สอบใบขับขี่รถสาธารณะ อย่างไร, ใบขับขี่รถยนต์สาธารณะ

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://khaorot.com/

อ่านเพิ่มเติม:  ใบขับขี่ ท.2 ขับรถอะไรได้บ้าง

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 สิทธิพิเศษจากฟอร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ยังไม่มีงบ พร้อมทั้งโปรโมชั่น Ford อื่น ๆ เช็กได้กันเลย

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายให้ที่ Suzuki นำมามอบให้แบบจัดเต็ม!

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)