1. คำจำกัดความ

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลของบุคคลที่ทำให้สามารถระบุตัวของบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ อีเมล IP Address เลขบัญชีธนาคาร เป็นต้น

2. ลักษณะข้อมูลที่ทำการเก็บรวบรวม

- ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ วันเดือนปีเกิด เพศ อายุ

- ข้อมูลติดต่อ อาทิ หมายเลขโทรศัพท์ ที่รับจดหมาย อีเมล หมายเลขโทรสาร

- ข้อมูลทางเทคนิค อาทิ IP Address ข้อมูลการเข้าระบบ ข้อมูลการใช้งาน ข้อมูลการตั้งค่า Google Analytics

3. ข้อมูลดังกล่าวใช้ในวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อวิเคราะห์ประสบการณ์การใช้งาน หรือการร่วมกิจกรรมใด ๆ ของท่าน

- เพื่อรับข้อมูล ข้อคิดเห็น ข้อเสนอของผู้ใช้งานเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและแก้ไขปัญหาเมื่อท่านมีความต้องการ

- เพื่อติดต่อและดูแลผู้ใช้งานตามช่องทางการสื่อสารที่ท่านยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ และเปิดเผยข้อมูล

- เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย

- เพื่อปกป้องทรัพย์สินและความปลอดภัยของ khaorot.com และผู้อื่น

กรณีที่มีการใช้ข้อมูลดังกล่าวในวัตถุประสงค์อื่นที่ไม่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทางบริษัทจะแจ้งขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า โดยจะดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมายเท่านั้น

4. การรับรองข้อมูลส่วนตัว

- บริษัทใช้วิธีป้องกันที่เหมาะสม อาทิ พิจารณาการจัดเก็บข้อมูลป้องกันข้อมูลภายในเพื่อป้องกันการเข้าใช้งานหรือเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้รับอนุญาต เปิดเผยหรือการทำลายข้อมูล โดยจะมีเพียงเจ้าหน้าที่ของ khaorot.com เท่านั้น ที่เข้าปฏิบัติหรือแก้ไขเกี่ยวกับการบริการ โดยต้องรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน หากละเมิดการรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานจะต้องถูกลงโทษ อาทิ ยกเลิกจ้างงาน หรือการดำเนินคดีทางอาญา

- สมาชิกทุกคนมีหน้าที่รักษารหัสการเข้าใช้งานเป็นความลับ khaorot.com รับรองว่าจะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลสมาชิกให้กับบุคคลที่สาม ข้อมูลของผู้ใช้งานจะถูกวางไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีไฟร์วอลล์

- กฎระเบียบความเป็นส่วนตัวอาจจะมีข้อบกพร่องบางอย่างเนื่องจากปัญหาทางเทคนิคหรือปัญหาที่คล้ายคลึง khaorot.com จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากข้อผิดพลาด

- เราจะต้องเปิดเผยข้อมูลถ้าจำเป็น เพื่อการปกป้องทรัพย์สินและความปลอดภัยของ khaorot.com และผู้อื่น หรือเมื่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายร้องขอให้ข้อมูล

5. การเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานไปยังเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ต่างประเทศซึ่งเป็นประเทศปลายทาง ที่อาจมีหรือไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเท่าเทียมกัน โดยจะทำเดินการตามมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าการโอนข้อมูลจะเป็นไปอย่างปลอดภัย และบุคคลที่รับข้อมูลมีระดับการคุ้มครองที่ได้มาตรฐาน

6. นโยบายความปลอดภัยส่วนบุคคล และ Cookies

บริษัทชอบรถ คือผู้ให้บริการ khaorot.com แหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถทุกประเภท เทคนิคการใช้รถ โปรโมชันรถยนต์ รวมถึงราคาและตารางผ่อนของรถยนต์ทุกชนิด ได้มีการให้บริการสมาชิก โดยที่สมาชิกจะต้องกำหนดบัญชีเพื่อเก็บข้อมูล ตลอดจนรหัสผ่าน รวมถึงในส่วนของผู้ชมทางเว็บไซต์ได้ขออนุญาตเก็บข้อมูลเว็บคุกกี้ (cookie) ซึ่งเกิดขึ้นจากการเข้าถึงหน้าเว็บไซต์โดยเว็บเบราว์เซอร์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการจดจำข้อกำหนดต่าง ๆ จากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เราตระหนักและเข้าใจถึงความปลอดภัยส่วนบุคคลทั้งหมดเป็นไปตามหลักมาตรฐาน

คุกกี้เพื่อระบุตัวตน เมื่อท่านเข้ามาใช้บริการของเรา คุกกี้ในการบันทึกรูปแบบ การตั้งค่าต่าง ๆ ช่วยให้เว็บไซต์ของเราในการจดจำข้อมูลซึ่งจะเปลี่ยนแปลงการแสดงผล อาทิ ภาษาที่ท่านตั้งค่า หรือโลเคชันที่ท่านอยู่ ยกตัวอย่างเช่น

- เราใช้คุกกี้ภายในบริการเพื่อบันทึกประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา

- บันทึกการตั้งค่าของท่าน ที่เกี่ยวข้องของคุกกี้เพื่อประสิทธิผล เพื่อปรับปรุงความเร็ว สมรรถนะ และประสิทธิผลของบริการของเรา

คุกกี้เพื่อปรับปรุงโฆษณา นำเสนอให้เหมาะสมตามความชอบของท่าน และส่วนหนึ่งเป็นบริการ Third Party

หากมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อเราได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บไซต์นี้

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)