banner khaorot.com
banner khaorot.com

10 ค่าปรับจราจร ที่คนทำผิดโดนปรับ คนแจ้งจับได้เงิน

SUNSAWON

13 ธ.ค. 2562
| 429 View | ขับรถอย่างปลอดภัย

รวม 10 ค่าปรับจราจร ที่ผู้กระทำผิดโดนปรับ ส่วนคนแจ้งจับได้รับส่วนแบ่งค่าปรับจราจรถึง 50% มีข้อหาอะไรบ้างนะ? มาดูกัน!

เมื่อกรมการขนส่งทางบกเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการส่งเบาะแสการกระทำความผิดของผู้ใช้รถบนท้องถนน ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ทั้งที่เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล และรถรับจ้างสาธารณะ เพื่อสร้างวินัยจราจรบนท้องถนน ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ซึ่งผู้แจ้งเบาะแส จะได้รับส่วนแบ่งค่าปรับถึง 50% หลังผู้กระทำผิดชำระค่าปรับ เมื่อแจ้งจับในข้อหา ดังนี้

1. ดัดแปลงไฟหน้า-ไฟท้าย (รถยนต์ส่วนบุคคล)

 • ปรับ 2,000 บาท
 • คนแจ้งได้ 1,000 บาท

รถที่มีการดัดแปลงไฟหน้า หรือไฟท้ายรถ ทำให้สีของแสงไฟไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จะถือว่ามีความผิด ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตราที่ 12 ที่ระบุเอาไว้ว่า

“...รถใดที่จดทะเบียนแล้ว หากปรากฏในภายหลังว่ารถนั้นมีส่วนควบหรือ เครื่องอุปกรณ์สําหรับรถไม่ครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือเพิ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น ห้ามมิให้ผู้ใดใช้รถนั้นจนกว่าจะจัดให้มี ครบถ้วนถูกต้องหรือเอาออกแล้ว…”

โดยไฟท้ายจะต้องเป็นสีแดง ส่วนไฟเลี้ยวต้องเป็นสีเหลืองอำพัน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

10 ข้อหาว่าด้วยเรื่องรถยนต์ ที่คนทำผิดโดนปรับ คนแจ้งจับได้เงิน

2. ดัดแปลง หรือแต่งเติมอุปกรณ์ส่วนควบ (รถยนต์ส่วนบุคคล)

 • ปรับ 2,000 บาท
 • คนแจ้งได้ 1,000 บาท

หากรถคันใดมีการดัดแปลง หรือเพิ่มเติมอุปกรณ์ส่วนควบ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจผู้อื่น เช่น รถกระบะต่อเติมตัวถังหรือโครงหลังคาเกิน 3 เมตร เป็นต้น จะถือว่าฝ่าฝืนความผิด ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตราที่ 12 และถูกปรับสูงสุด 2,000 บาท

10 ข้อหาว่าด้วยเรื่องรถยนต์ ที่คนทำผิดโดนปรับ คนแจ้งจับได้เงิน

3. ดัดแปลงป้ายทะเบียน, นำวัสดุอื่นมาปิดบัง (รถยนต์ส่วนบุคคล)

 • ปรับ 2,000 บาท
 • คนแจ้งได้ 1,000 บาท

การนำวัสดุอื่นมาปิดบังแผ่นป้ายทะเบียน ได้แก่

 • แขวนตุ๊กตาบังป้ายทะเบียน
 • ปิดแผ่นทองบนป้ายทะเบียน
 • เติมตัวเลขบนป้ายทะเบียนรถ
 • ใช้กรอบแผ่นป้ายลายกราฟฟิกทับป้ายทะเบียน
 • ตัดแผ่นป้ายทะเบียน

จนทำให้ไม่สามารถมองเห็นตัวอักษร, ตัวเลข หรือจังหวัดได้ชัดเจน จะถือว่ามีความผิด และต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตราที่ 11 ที่ระบุไว้ว่า

“... รถที่จดทะเบียนแล้ว ต้องมีและแสดงแผ่นป้ายและเครื่องหมาย ครบถ้วนถูกต้องตามที่กําหนดในกฎกระทรวง…”

10 ข้อหาว่าด้วยเรื่องรถยนต์ ที่คนทำผิดโดนปรับ คนแจ้งจับได้เงิน

4. ดัดแปลงหรือแก้ไขขนาดล้อให้ล้นเกินตัวถัง (รถยนต์ส่วนบุคคล)

 • ปรับ 2,000 บาท
 • คนแจ้งได้ 1,000 บาท

สำหรับรถคันที่มีการดัดแปลงหรือแก้ไขขนาดล้อให้ล้นเกินตัวถัง จะถือว่าฝ่าฝืนความผิด ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตราที่ 12 และถูกปรับสูงสุด 2,000 บาท

10 ข้อหาว่าด้วยเรื่องรถยนต์ ที่คนทำผิดโดนปรับ คนแจ้งจับได้เงิน

5. อุปกรณ์ส่วนควบไม่แข็งแรง (รถยนต์ส่วนบุคคล)

 • ปรับ 2,000 บาท
 • คนแจ้งได้ 1,000 บาท

การใช้รถที่มีสภาพ และมีอุปกรณ์ส่วนควบไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เท่ากับว่าเจ้าของรถได้กระทำความผิด ฐานฝ่าฝืนกฎหมายตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตราที่ 12 ระวางโทษปรับ 2,000 บาท และอาจมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกตามมาตรา 71 มีโทษปรับไม่เกิน 50,000 บาท

10 ข้อหาว่าด้วยเรื่องรถยนต์ ที่คนทำผิดโดนปรับ คนแจ้งจับได้เงิน

6. รถรับจ้าง ปฏิเสธผู้โดยสาร (รถรับจ้าง)

 • ปรับ 5,000 บาท
 • คนแจ้งได้ 2,500 บาท

หากผู้ขับขี่รถรับจ้างคันใดปฏิเสธผู้โดยสาร หมายความว่า ได้กระทำความผิดได้ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และต้องโทษปรับสูงสุด 5,000 บาท (ตามกฎหมายใหม่) ตามมาตรา 57 จัตวา ที่ระบุเอาไว้ว่า

“...ในขณะที่อยู่ในระหว่างการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร ผู้ขับ รถยนต์สาธารณะหรือรถจักรยานยนต์สาธารณะจะปฏิเสธไม่รับจ้างบรรทุกคนโดยสารมิได้เว้นแต่การ บรรทุกนั้นน่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตนหรือแก่คนโดยสาร…”

10 ข้อหาว่าด้วยเรื่องรถยนต์ ที่คนทำผิดโดนปรับ คนแจ้งจับได้เงิน

7. ไม่กดมิเตอร์ (รถรับจ้าง)

 • ปรับ 1,000 บาท
 • คนแจ้งได้ 500 บาท

สำหรับแท็กซี่ที่ไม่กดมิเตอร์ จะถือว่าฝ่าฝืนความผิด และเปรียบเทียบปรับตามมาตรา 5 (2) ฐานไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร (มิเตอร์) เป็นเงิน 1,000 บาท และเปรียบเทียบปรับตามมาตรา 6 (1) ฐานใช้รถไม่จดทะเบียน (รถหมดอายุ) เป็นเงิน 1,000 บาท นอกจากนี้ ผู้ขับรถจะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับรถเป็นเวลา 1 เดือน และยึดแผ่นป้ายทะเทียนรถทันที

10 ข้อหาว่าด้วยเรื่องรถยนต์ ที่คนทำผิดโดนปรับ คนแจ้งจับได้เงิน

8. แสดงกิริยา วาจาไม่สุภาพ (รถรับจ้าง)

 • ปรับ 1,000 บาท / 2,000 บาท
 • คนแจ้งได้ 500 บาท / 1,000 บาท

หากผู้ขับรถโดยสารสาธาระณะกล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสีดูหมิ่น ก้าวร้าวต่อผู้โดยสาร เท่ากับว่าได้กระทำความผิด และต้องจ่ายค่าปรับไม่เกิน 1,000 บาท ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 57 ฉ (2)

“...ผู้ขับรถยนต์สาธารณะหรือรถจักรยานยนต์ต้องไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ เสียดสีดูหมิ่น ก้าวร้าวหรือแสดงกิริยาในลักษณะ ดังกล่าวต่อคนโดยสารสาธารณะ...”

รวมไปถึงต้องระวางโทษปรับสูงสุด 2,000 บาท ฐานมีผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 102 (2) ที่ระบุไว้ว่า

“...ผู้ได้รับใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจํารถต้องไม่แสดงกิริยาหรือใช้ถ้อยคําเป็นการเสียดสี ดูหมิ่น ก้าวร้าว รังแก รบกวน หรือ หยาบหยามผู้หนึ่งผู้ใด หรือแสดงกิริยาวาจาหรือส่งเสียงด้วยประการหนึ่งประการใดในลักษณะไม่สมควรหรือไม่สุภาพ...”

10 ข้อหาว่าด้วยเรื่องรถยนต์ ที่คนทำผิดโดนปรับ คนแจ้งจับได้เงิน

9. ไม่หยุดรับ-ส่งผู้โดยสารที่ป้าย (รถรับจ้าง)

 • ปรับ 5,000 บาท
 • คนแจ้งได้ 2,500 บาท

รถโดยสารคันใดไม่หยุดรับ หรือจอดส่งผู้โดยสาร ณ สถานีหรือที่ที่มีเครื่องหมายกำหนด จะต้องจ่ายค่าปรับสูงสุด 5,000 บาท เพราะได้ฝ่าฝืนกฎหมายตามมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ.2522

“...ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถละเว้นการหยุดรถเพื่อรับหรือ ส่งผู้โดยสาร ณ ที่ที่มีเครื่องหมายให้รถนั้นหยุด ในเมื่อปรากฏว่ามีผู้โดยสารต้องการให้หยุดรถเพื่อรับ หรือส่ง…”

10 ข้อหาว่าด้วยเรื่องรถยนต์ ที่คนทำผิดโดนปรับ คนแจ้งจับได้เงิน

10. ให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงปลายทาง (รถรับจ้าง)

 • ปรับ 5,000 บาท
 • คนแจ้งได้ 2,500 บาท

สำหรับผู้ขับรถสาธารณะที่จอดให้ผู้โดยสารลงก่อนถึงปลายทาง  หรือสถานี จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท ตามมาตราที่ 106 แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ที่ระบุไว้ว่า

“...ในขณะปฏิบัติหน้าที่ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถกระทํา การใด ๆ อันเป็นการละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร…”

10 ข้อหาว่าด้วยเรื่องรถยนต์ ที่คนทำผิดโดนปรับ คนแจ้งจับได้เงิน

แจ้งเบาะแสได้ที่ไหนบ้าง?

 • ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน สายด่วน 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
 • เว็บไซต์ http://ins.dlt.go.th/cmpweb/
 • E-mail ที่ dlt_1584complain@hotmail.com
 • LINE : 1584DLT
 • Facebook ชื่อ 1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ (https://www.facebook.com/dlt1584/)
 • แอปพลิเคชัน DLT GPS
 • จดหมายร้องเรียน โดยสามารถเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเองได้ที่อาคาร 3 ชั้น 4 กรมการขนส่งทางบก

หลักฐานที่ใช้ในการแจ้งเบาะแส

 • ภาพหรือคลิปวิดีโอบันทึกการกระทำความผิดที่ชัดเจน
 • ระบุวันเวลาที่เกิดเหตุ
 • สถานที่เกิดเหตุ
 • รายละเอียดรถ อาทิ เลขทะเบียน, สีรถ, ยี่ห้อ และอื่นๆ ให้มากที่สุด

10 ข้อหาว่าด้วยเรื่องรถยนต์ ที่คนทำผิดโดนปรับ คนแจ้งจับได้เงิน

อย่างไรก็ตาม หากพบเห็นอย่าลืมให้แจ้งเบาะแส และรอรับเงินส่วนแบ่งค่าปรับที่บ้านได้เลย ส่วนผู้ใช้รถ ทั้งรถส่วนบุคคล และรถสาธารณะควรปฏิบัติข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด ถ้าไม่อยากเสียเงินโดยใช่เหตุ เพราะการกระทำของตัวเอง

อ่านเพิ่มเติม >>

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Kawasaki กุมภาพันธ์ 2563

โปรโมชั่น Kawasaki กุมภาพันธ์ 2563 คาวาซากิยกทัพมายกเซ็ต กระหน่ำโปรโมชั่น Kawasaki ต้อนรับวาเลนไทน์

รวมโปรโมชั่นยางรถยนต์ กุมภาพันธ์ 2563

รวมโปรโมชั่นยางรถยนต์กุมภาพันธ์ 2563 เปลี่ยนยาง Bridgestone หรือ Good year กับ Cockpit รับโปรโมชั่นยางรถยนต์ สุดพิเศษเสีย 1 เปลี่ยนยกชุด

โปรโมชั่น Honda มกราคม 2563 บริการหลังการขาย และทดลองขับรับของพรีเมียม

โปรโมชั่น Honda มกราคม 2563 แค่ทดลองขับรับของพรีเมียม ตรวจสภาพรถฟรี รวมโปรโมชั่น Honda มกราคม 2563 บริการหลังการขาย

โปรโมชั่นบิ๊กไบค์ Ducati เดือนธันวาคม 2562

โปรโมชั่นบิ๊กไบค์ Ducati เดือนธันวาคม 2562 ข้อเสนอต่อเนื่องจาก Motor Expo 2019 ที่ดูคาติ พระราม 3