ร่างกฎหมายจราจรทางบก เพิ่มเกณฑ์การตัดคะแนน ตำรวจมีอำนาจสามารถระงับใช้รถได้!

อัพเดทข่าวคราวเกี่ยวกับกฎจราจรล่าสุดในตอนนี้ คงไม่พ้นข่าวร่างกฎหมายจราจรบกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ได้ผ่านร่างกฎหมายจราจรทางบกเป็นที่เรียบร้อย โดยสาระสำคัญอยู่ที่มีการเพิ่มเกณฑ์ตัดคะแนนหากมีการฝ่าฝืนกฎจราจรเกิดขึ้น ทั้งมอบอำนาจให้กับตำรวจ หากพบผู้ที่ทำผิดกฎหมาย โดยเป็นภัยแก่ผู้อื่น เจ้าหน้าที่สา

Y29udGVudHMlMkZRJTJGciUyRjllNTQxYjkzMjIzOS5qcGVn


อัพเดทข่าวคราวเกี่ยวกับกฎจราจรล่าสุดในตอนนี้ คงไม่พ้นข่าวร่างกฎหมายจราจรบกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ได้ผ่านร่างกฎหมายจราจรทางบกเป็นที่เรียบร้อย โดยสาระสำคัญอยู่ที่มีการเพิ่มเกณฑ์ตัดคะแนนหากมีการฝ่าฝืนกฎจราจรเกิดขึ้น ทั้งมอบอำนาจให้กับตำรวจ หากพบผู้ที่ทำผิดกฎหมาย โดยเป็นภัยแก่ผู้อื่น เจ้าหน้าที่สามารถระงับการใช้รถ และยึดใบชับขี่ได้ นอกจากนี้หากพบชาวต่างชาติทำผิดกฎจราจร ให้บริษัทรถเช่าแจ้งชื่อ ที่อยู่ ของผู้เช่า เพื่อส่งเอกสารแจ้งถึงที่บ้านค่ะ
ประกาศผลคะแนนเสียงร่างพระราชพัญญัติจราจรทางบก
ปัจจุบันต้องยอมรับว่ามีอุบัติเหตุบนท้องถนนมากขึ้น แทบทุกวัน เราจะเห็นได้จากทางทีวีโทรทัศน์ที่ทุกครั้งที่มีการเกิดอุบัติเหตุจะมีทั้งผู้เสียชีวิต และเสียทรัพย์สินจากอุบัติเหตุรถยนต์เป็นจำนวนมาก การมีกฎหมายจราจรเข้ามาใช้บังคับจะช่วยทำให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ยังมีเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง เพราะเกิดจากคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ในวันนี้ทางกฎหมายจราจรอัพเดทล่าสุดจึงมีการร่างกฎหมายเกิดขึ้น และมีการลงคะแนนเสียงเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา โดยผลคะแนนมีผู้ที่เห็นด้วย 138 เสียง ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 3 คะแนน และไม่ลงคะแนนเสียง 1 คะแนน ทั้งนี้ ร่างกฎหมายนี้จะถูกจัดส่งให้กับคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป
ลักษณะใบขับขี่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับร่าง พ.ร.บ. กฎหมายจราจรทางบกนี้ ทางคณะกรรมาธิการฯ ได้ส่งร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวที่พิจารณาเสร็จสิ้นให้กับ สนช. หรือ สภานิจิบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาเพื่อเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป สาระสำคัญคือ การแก้ไขพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกใบสั่งสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ที่กำหนดให้ใช้การบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับขี่ รองรับการใช้ใบขับขี่แบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับการดูแลและบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในร่าง พ.ร.บ. กฎหมายจราจรทางบก จะมีหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในประเด็นการตัดคะแนนความประพฤติของบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือทำผิดกฎจราจร รวมถึงการเพิ่มบทบัญญัติให้เจ้าหน้าที่สามารถระงับการใช้รถ หรือยินยอมให้ผู้ขับขี่ขับรถได้ ซึ่งจากหลักเกณฑ์นี้เองทำให้ สมาชิก สนช. มีความกังวลว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนหรือไม่? ซึ่งในส่วนตรงนี้ทางกรรมาธิการฯ ได้ชี้แจงว่า หลังจากร่างกฎหมายมีผลบังคับใช้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ต้องออกข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการตัดคะแนนผู้ขับขี่
เจ้าหน้าที่หากพบผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรจะสามารถตัดแต้มได้
กฎหมายจราจรด้านการตัดคะแนนในเบื้องต้นนี้ ได้มีข้อมูลระบุข้อกำหนดไว้ว่า ให้ผู้ขับขี่มีคะแนนทั้งหมด 12 คะแนน ซึ่งการตัดคะแนนจะมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไปของแต่การกระทำที่ผิดกฎหมายจราจร ยกตัวอย่างเช่น หากพบว่ามีการฝ่าไฟแดงจะโดนตัด 1 คะแนน และถ้าหากไม่หลีกทางให้รถพยาบาลฉุกเฉินจะถูกตัด 3 คะแนน สำหรับผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรจนโดนหักคะแนนหมด ผู้นั้นจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ และหากถ้าหากได้แต้มคืน ผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรจะต้องเข้ารับการอบรม โดยจะต้องเสียค่าใช้จ่าย ส่วนด้านการระงับการใช้รถ ที่ได้มอบอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และการอนุญาตยินยอมให้ผู้ขับขี่ขับรถได้นั้น ทางกรรมาธิการฯ ได้ระบุว่าร่างกฎหมายตรงนี้สอดคล้องกับใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถยึดใบขับขี่ลักษณะดังกล่าวได้ ดังนั้น ถ้าหากพบกรณีพบผู้ขับขี่มีอาการมึนเมาและมีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายกับผู้อื่น เจ้าหน้าที่สามารถระงับการใช้รถของผู้นั้นเป็นการชั่วคราวได้ และถ้าหากผู้นั้นพ้นจากสภาพที่เสี่ยงจะก่ออันตรายแก่ผู้อื่นแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะสามารถปล่อยให้ขับรถต่อไปได้
การตรวจวัดแอลกอฮอล์ เพื่อจับกุมผู้ที่เมาแล้วขับ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
นอกจากนี้ในส่วนของชาวต่างชาติที่ได้เช่ารถยนต์ผู้อื่นมาขับนั้น เมื่อความผิดเกิดขึ้น สิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายคือไม่สามารถบังคับให้ผู้อื่นชำระโทษปรับหรือรับโทษแทนบุคคลที่กระทำผิดได้ เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าของรถจึงไม่ต้องรับโทษแทนผู้ที่กระทำผิด โดยในส่วนนี้ได้ถูกเพิ่มเติมลงในร่างกฎหมาย กรณีผู้กระทำผิดกฎจราจรเป็นชาวต่างชาติ ให้พนักงานสอบสวนแจ้งทราบผ่านทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่นตามสมควร ทั้งนี้ ทางนิติบุคคลจะต้องแจ้งชื่อ ที่อยู่ พร้อมหลักฐานอื่นต่อพนักงานสอบสวน เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่ได้เป็นบุคคลที่ขับขี่ในขณะที่กระทำผิดภายใน 30 วัน หากไม่แจ้งนิติบุคคล จะมีโทษปรับ 5 เท่าของโทษปรับสูงสุด
หากกฎหมายจราจรมีผู้ปฏิบัติอย่างจริงจัง จะช่วยลดจำนวนอุบัติเหตุบนถนนได้
และนี้ก็เป็นข่าวอัพเดทเกี่ยวกับกฎหมายจราจรล่าสุดของประเทศไทย ที่นำมาฝากเพื่อนๆ กันนั่นเองค่ะ ทาง Bikeandmotor เชื่อเป็นอย่างยิ่งเลยว่า หากร่างกฎหมายนี้ได้รับการอนุมัติ และนำมาใช้อย่างจริงจังแล้วละก็ จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนของประเทศไทยน่าจะลดลงไม่น้อยเลยนะคะ ทั้งนี้ ร่างกฎหมายนี้ยังต้องรอความคิดเห็นของประชาชนก่อนจะนำมาใช้จริงอีกครั้งนั้นเอง ใครอยากจะสัมผัสกับกฎหมายนี้คงต้องรอไปก่อน แต่เชื่อว่าเร็วๆ นี้ จะได้เห็นกฎหมายนี้ถูกใช้ในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนค่ะ วันนี้ทาง Bikeandmotor ต้องลาไปก่อน คราวหน้ายังมีข่าวให้ติดตามกันต่อ อย่าลืมติดตามกันนะคะ ดูเพิ่มเติม

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 สิทธิพิเศษจากฟอร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ยังไม่มีงบ พร้อมทั้งโปรโมชั่น Ford อื่น ๆ เช็กได้กันเลย

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายให้ที่ Suzuki นำมามอบให้แบบจัดเต็ม!

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)