MG ใจดีขยายเวลาโปรโมชันพิเศษสำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำที่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ MG

น้ำเพชร 14 พ.ย. 2561 | 81 View | โปรโมชั่น

MG มอบของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้า MG พนักงานผู้มีรายได้ประจำด้วยการให้ดาวน์ 10% ขึ้นไป โดยไม่ต้องผู้ค้ำ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้พนักงานผู้มีรายได้ประจำสามารถจับจองเป็นเจ้าของรถยนต์ MG ได้ง่ายมากขึ้น

MG ใจดีขยายเวลาโปรโมชันพิเศษสำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำที่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ MG
MG ใจดีขยายเวลาโปรโมชันพิเศษสำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำที่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ MG  

ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561 นี้ ทาง MG ได้ประกาศขยายเวลามอบข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าคนพิเศษของครอบครัว MG ด้วยเคมเปญ “MG ใจดีขยายเวลาโปรโมชันพิเศษสำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำที่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ MG” โดยรายละเอียดและเงื่อนไขมีดังนี้

 • รายละเอียดเคมเปญ “MG ใจดีขยายเวลาโปรโมชันพิเศษสำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำที่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ MG

 • ลูกค้า MG ที่จองและออกรถยนต์ MG ทุกรุ่นสามารถดาวน์เริ่มต้นเพียง 10%  สำหรับรถยนต์ทุกรุ่น ภายใต้นโยบายเงื่อนไขและการพิจารณาของสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ

 • ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน เฉพาะพนักงานผู้มีรายได้ประจำอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีรายได้ประจำเป็น 2 เท่าของค่างวด พิจารณาภายใต้นโยบายเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ

 • รู้ผลอนุมัติภายใน 24 ชั่วโมง กรณีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าได้ สามารถทราบผลการอนุมัติจากสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ ภายใน 24 ชั่วโมง

 • คุณสมบัติผู้เช่าซื้อจะต้องเป็นเป็นพนักงานประจำอย่างน้อย 1 ปี และมีรายได้ประจำเป็น 2 เท่าของค่างวดผ่อนต่อเดือน

เงื่อนไข เคมเปญ “MG ใจดีขยายเวลาโปรโมชันพิเศษสำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำที่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ MG”

 • เอกสารเพื่อการพิจารณาเบื้องต้น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารสลิปเงินเดือน ในรูปแบบคาร์บอน หรือ E-Slip

 • กรณีเอกสารประกอบการพิจารณาครบถ้วน และสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลลูกค้าได้ สามารถทราบผลการอนุมัติ ภายใน 24 ชั่วโมง

 • จำกัดสิทธิ์เฉพาะบุคคลซึ่งมีชื่อตามสลิปเงินเดือนเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้

 • การพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ร่วมรายการ

 • เงื่อนไขพิเศษเฉพาะลูกค้า MG ที่จองและออกรถยนต์ MG ทุกรุ่น ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2561 นี้เท่านั้น

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาเป็นหนึ่งในสมาชิกครอบครัว MG สามารถสอบถามข้อมูลเคมเปญ “MG ใจดีขยายเวลาโปรโมชันพิเศษสำหรับพนักงานผู้มีรายได้ประจำที่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์ MG”เพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม MG ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือติดต่อ Call Center 1267 หรือ https://mgcars.com

ดูเพิ่มเติม:

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)