BMW Z4 2019 นิยามใหม่ของความแรง!

Khan-Chit 14 มิ.ย. 2561 | 17 View | รูปภาพ
BMW Z4 2019 ดูผิวเผินอาจคล้าย Toyota Supra ที่ออกมาก่อนด้วยลวดลายลักษณะเดียวกัน แต่ BMW ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์จากรูปทรงที่มีเสนห์น่าหลงไหล ให้ความแตกต่างด้วยการเปิดประทุน
แท็ก BMW Z4 2019