เตรียมทำใบขับขี่บิ๊กไบค์

RodPenRai 24 ส.ค. 2563 | 948 View | บิ๊กไบค์

ใบขับขี่บิ๊กไบค์ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวง ผู้ขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถเพิ่มเติม

ใบขับขี่บิ๊กไบค์

เตรียมทำใบขับขี่บิ๊กไบค์

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ผู้ขับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถเพิ่มเติม และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ทั้งนี้เนื่องจากปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากผู้ขับรถ กรมการขนส่งทางบกได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้ยกร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตขับรถและการต่ออายุใบอนุญาตขับรถเพื่อแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. 2548 ให้มีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

ใบขับขี่บิ๊กไบค์

ผู้ที่ประสงค์จะขับรถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถตามที่อธิบดีประกาศกำหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อได้รับการทดสอบแล้วถึงจะได้ใบขับขี่บิ๊กไบค์

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวเพิ่มเติมว่า รถจักรยานยนต์ที่มีกำลังสูง (Big bike) หรือรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ 400 ซี.ซี. ขึ้นไป ถือว่าเป็นพาหนะที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ ผู้ขับขี่ต้องมีความระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย และมีประสบการณ์การใช้งาน เพราะรถมีสมรรถนะค่อนข้างสูง กำลังแรง และน้ำหนักค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นการใช้รถต้องอาศัยทักษะความชำนาญ เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บนท้องถนน

ในปัจจุบันมีจำนวนรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเครื่องยนต์ 400 ซี.ซี. ขึ้นไป จดทะเบียนทั้งสิ้น 216,547 คัน จากจำนวนรถจักรยานยนต์ทั้งหมด 21,284,775 คัน การที่ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวผ่านความเห็นชอบ จะส่งผลให้สามารถช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่และประชาชนผู้ใช้ถนนไม่ให้เกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม

ขั้นตอนการต่อใบขับขี่มอเตอร์ไซค์ 2563
โอนรถมอเตอร์ไซค์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และค่าใช้จ่ายเท่าไร ?​​​​​​​

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)